En compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, i més concretament, del Reglament general de protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE), a continuació s’informa sobre la Política de protecció de dades de caràcter personal de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Es recomana als titulars de les dades personals que es tractaran, en la seva condició d’interessats, que llegeixin aquesta informació atentament en cada ocasió en què accedeixin a aquest lloc web perquè coneguin tots els aspectes relacionats amb el tractament de les dades personals que podran facilitar a través del lloc web www.cnmv.es, així com a través de qualsevol altre mitjà o formulari disposat amb aquesta finalitat.

Aquesta Política de protecció de dades posada en coneixement de l’interessat suposa el compliment per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors de la seva obligació d’informar l’interessat, d’acord amb el principi de transparència, sobre les circumstàncies i condicions del tractament que efectua la Comissió Nacional del Mercat de Valors sobre les dades de caràcter personal que l’interessat facilita a través dels formularis disposats en el lloc web, els propis de la seva navegació a través del lloc web i qualssevol altres dades que pugui facilitar a través de qualsevol altre mitjà o suport, així com dels drets que assisteixen l’interessat.

Responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades facilitades és la Comissió Nacional del Mercat de Valors, CIF Q-2891005-G, carrer Edison, núm. 4, 28006 Madrid i telèfon 915851500.

L’interessat pot, si així ho desitja, dirigir-se a més al delegat de Protecció de dades de la Comissió Nacional del Mercat de Valors a través del correu electrònic dpd@cnmv.es o mitjançant escrit dirigit al delegat de Protecció de dades al domicili de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Finalitat del tractament de les dades personals

La finalitat del tractament de les dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza la Comissió Nacional del Mercat de Valors per complir les obligacions legalment establertes que la concerneixen, així com la tramitació i gestió de sol·licituds, reclamacions, queixes, consultes, processos de selecció de personal, subscripció a programes d’educació, a notícies, publicacions, convocatòries, normativa, relacions amb proveïdors, informes estadístics respecte als hàbits d’accés i l’activitat desenvolupada pels interessats en el lloc web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Legitimació

El tractament de les dades d’interessats de caràcter personal es realitza per al compliment d’obligacions legals per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, per al compliment de missions realitzades en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits a ella, així com quan la finalitat del tractament requereixi el seu consentiment, que caldrà prestar mitjançant una clara acció afirmativa.

Confidencialitat

Les dades de caràcter personal que es poguessin recaptar directament de l’interessat es tractaran de forma confidencial i quedaran incorporades a l’activitat corresponent de tractament titularitat de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. A aquest efecte, adoptaran les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i n’evitin l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a les quals estan exposades.

Obligatorietat de facilitar les dades

Tret que en els formularis del lloc web als quals l’interessat accedeix es disposi el contrari, les dades sol·licitades en els formularis esmentats són d’emplenament obligatori i les estrictament necessàries per complir les finalitats establertes en aquests formularis. Per tant, la negativa a emplenar-les o fer-ho de manera incorrecta implica que no podran atendre’s les finalitats perseguides per aquests formularis i sol·licitades per l’interessat.

Conservació de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual es recapten i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d’arxius i documentació.

Comunicació de dades

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, tret que existeixi una obligació legal, entre les quals hi pot haver les comunicacions a autoritats administratives o judicials, al Ministeri Fiscal, a l’Autoritat Europea de Valors i Mercats (ESMA), a altres reguladors i supervisors, a les comissions parlamentàries d’investigació i al Fons de Garantia d’Inversors.

Les dades personals únicament es podran posar en coneixement d’empreses que presten serveis a la Comissió Nacional del Mercat de Valors en virtut dels contractes per encàrrec subscrits per al manteniment i el funcionament correcte dels serveis i activitats de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

En cas que els destinataris indicats en aquest apartat es trobin fora de l’Espai Econòmic Europeu, les transferències internacionals de dades estaran degudament legitimades.

Drets dels interessats

D’acord amb la normativa de protecció de dades i amb els requisits, efectes i límits fixats en ella, l’interessat podrà exercir els drets següents davant de la Comissió Nacional del Mercat de Valors:
  • No ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades.
  • Oposar-se al tractament de les seves dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
  • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades, en la forma i els termes previstos en la normativa de protecció de dades.
  • Sol·licitar la limitació de les seves dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
  • Sol·licitar que se suprimeixin les seves dades quan la seva obtenció i tractament es basi en el consentiment de l’interessat. La Comissió Nacional del Mercat de Valors, d’acord amb allò que es disposa en la normativa de protecció de dades, no podrà donar curs a les sol·licituds de supressió de dades quan aquestes s’hagin obtingut i tractat en compliment d’una obligació legal o d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
  • Rectificar aquelles dades que consideri inexactes o incompletes.
  • Accedir a les seves dades personals.
  • Obtenir confirmació sobre els tractaments de les seves dades que es duen a terme.
  • Retirar el consentiment prèviament atorgat. Quan el tractament de les dades de l’interessat per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors estigui basat en el consentiment prestat, l’interessat podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això pugui afectar la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat. Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents, per la qual cosa l’interessat en podrà revocar només un i no afectarà la resta.

Per exercir aquests drets, l’interessat ha de remetre a la Comissió Nacional del Mercat de Valors un escrit signat per ell, adjuntant el seu DNI o qualsevol altre document que n’acrediti la identitat, a través de l’adreça de correu electrònic derechospd@cnmv.es.

En el cas que l’interessat consideri que la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha vulnerat els drets de protecció de les seves dades personals, podrà presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Sense perjudici de l’anterior, l’interessat també podrà, amb caràcter previ a la presentació d’una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, dirigir-se al delegat de Protecció de dades de la Comissió Nacional del Mercat de Valors a través del correu electrònic dpd@cnmv.es o mitjançant escrit dirigit al delegat de Protecció de dades al domicili de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.