Com a membre de la xarxa informal de supervisors nacionals, la CNMV hi col·labora amb altres supervisors nacionals, liderats pel Ministeri d´Economia i Empresa i amb la participació del Banc d´Espanya, la Direcció General d´Assegurances i Fons de Pensions i l´Oficina del Canvi Climàtic, amb la finalitat de cooperar, coordinar-ne l´actuació i intercanviar coneixements en l´àmbit de les finances sostenibles.

Per promoure la diversitat en matèria de gènere, la CNMV publica periòdicament les dades sobre presència de dones en consells d´administració i alta direcció de les empreses per fomentar la transparència en aquest àmbit.

La CNMV efectua la supervisió de la informació no financera, de caràcter mediambiental, social o relativa als drets dels treballadors, entre d´altres, d´acord amb la Llei 11/2018 en matèria d´informació no financera i diversitat (traslladat per la Directiva 2014/95/UE).

 Per altra banda, a causa de l´increment de l´interès entre els inversors per la sostenibilitat, la CNMV ha observat un augment en el registre d´institucions d´inversió col·lectiva i empreses de serveis d´inversió enfocades a projectes solidaris i de caràcter sostenible.

En matèria d´Educació Financera, la CNMV contribueix a la formació de col·lectius en risc d´exclusió social amb la col·laboració de la Fundació ONCE i amb el Centre de Menors de la Comunitat de Madrid RENASCO.