Per comprar valors cal obrir un compte de valors i signar un contracte de custòdia i administració de valors amb una entitat financera. A través d´aquest compte de valors, l´entitat financera du a terme l´administració de la cartera de l´inversor (subscripcions, cobrament de dividends, etc.). Aquest compte portarà associades les sortides i entrades d´efectiu corresponents a l´operativa amb valors que efectuï el client.

El servei de custòdia i administració de valors només el poden fer entitats autoritzades. Per aquest servei, l´entitat dipositària cobrarà comissions. Tots els conceptes pels quals pot cobrar comissions, així com el seu import màxim, es recullen en un fullet de tarifes. Aquests fullets són públics i estan registrats a la CNMV.

L´entitat dipositària que s´encarrega de la custòdia i administració de valors està obligada a tenir al dia les posicions del client, facilitar l´exercici dels drets derivats de la tinença de la cartera o informar-lo de les operacions que requereixin les seves instruccions.

És important que l´inversor tingui clars els detalls relacionats amb el funcionament del compte de valors: mecanismes de transmissió d´ordres, abast i limitacions dels serveis oferts per l´intermediari i les comissions i despeses associades de tota mena. 

L´inversor ha d´exigir al seu dipositari l´enviament d´informació periòdica sobre l´estat de les seves inversions i de les despeses originades pel seu manteniment, sense perjudici del seu dret a rebre informació puntual de cada liquidació que se li practiqui per les operacions realitzades o pels serveis prestats.

Aquestes obligacions que assumeix l´entitat i les comissions que paga el client es recullen al contracte de custòdia i administració de valors signat a tal efecte entre les parts amb motiu de l´obertura d´un compte de valors. Cada entitat tria la base sobre la qual calcula la comissió de custòdia i administració, que pot ser el nominal dels valors, l´efectiu liquidat, un import mínim per operació, etc.