Què és el Comitè Consultiu?

El Comitè Consultiu és l’òrgan d’assessorament del Consell de la CNMV i està encarregat d’informar de les qüestions que aquest segon li planteja.

El seu informe és preceptiu en relació amb aspectes com ara les Circulars i guies tècniques de la CNMV. Així mateix, el Comitè Consultiu informa dels projectes de disposicions de caràcter general sobre matèries relacionades amb el mercat de valors que li són remesos pel Govern o pel Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

Amb caràcter voluntari, també s’hi inclouen consultes d’organismes internacionals com la IOSCO, l’ESMA o la Comissió Europea, a més d’altres iniciatives promogudes per la CNMV o pel mateix Comitè. També es remeten al Comitè Consultiu certs assumptes que, tot i no ser preceptius ni correspondre a consultes d’organismes internacionals, es considera rellevant conèixer l’opinió dels membres al respecte.

El Comitè compta amb representants de les infraestructures de mercat, dels emissors, dels inversors, de les entitats de crèdit i entitats asseguradores, dels col·lectius professionals designats per la CNMV, del Fons de Garantia d’Inversions i de cadascuna de les comunitats autònomes amb competències en matèria de mercats de valors en el territori de les quals existeixi un mercat secundari oficial.

D’aquesta manera, s’assoleix una participació més gran del sector, d’acord amb les recomanacions internacionals d’anàlisi d’impacte de la normativa.

Composició

Legislació

Composició

  • Acord, de 20 de desembre de 2023,  del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sobre iniciació del procediment de renovació del Comitè Consultiu.
  • Resolució, de 21 de febrer de 2020, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, per la qual es publica l’Acord de la Mesa encarregada de la supervisió i el control del procediment de renovació del Comitè Consultiu de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, pel qual es publica la llista provisional de candidats designats.
  • Acord, de 19 de desembre de 2019, del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sobre iniciació del procediment de renovació del Comitè Consultiu.

Normes de funcionament

Calendari de reunions

Data de la sessió Agenda de la sessió
29/01/2024 agenda
18/12/2023 agenda
01/12/2023 agenda
30/10/2023 agenda
03/07/2023 agenda
22/05/2023 agenda
27/03/2023 agenda
13/02/2023 agenda
30/01/2023 agenda
19/12/2022 agenda
26/09/2022 agenda
18/07/2022 agenda
23/05/2022 agenda
19/04/2022 agenda
14/03/2022 agenda
24/01/2022 agenda
13/12/2021 convocatoria_122021
20/09/2021 convocatoria_092021
12/07/2021 pdf
26/05/2021 pdf
12/04/2021 pdf
22/02/2021 pdf
18/01/2021 pdf