Rexistro Oficial de fondos de titularização de conformidade co art. 238), do texto revisado da Lei de Valores Mobiliarios, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 4/2015, do 23 de outubro.

Rexístrese para esta fondos de titularização de marcas establecidas a partir da entrada en vigor da Lei 5/2015, que é o 29 de abril de 2015, e tendo en conta as disposicións transitorias establecidas na sétima disposición transitoria.