Funcions

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) és l’organisme encarregat de la supervisió i inspecció dels mercats de valors espanyols i de l’activitat de tots els que hi intervenen. La CNMV es va crear per la Llei 24/1988, del mercat de valors, que va suposar una profunda reforma d’aquest segment del sistema financer espanyol i, des de llavors, el seu règim s’ha anat actualitzant per adaptar-se a l’evolució dels mercats financers i per introduir noves mesures de protecció dels inversors.

L’objectiu de la CNMV és vetllar per la transparència dels mercats de valors espanyols i la formació correcta de preus, així com la protecció dels inversors. La CNMV, en l’exercici de les seves competències, rep un volum d’informació important de i sobre els intervinents en els mercats, gran part de la qual està continguda en els seus Registres Oficials i té caràcter públic.

L’acció de la Comissió es projecta principalment sobre les societats que emeten o ofereixen valors per col·locar-los de forma pública, sobre els mercats secundaris de valors, i sobre les empreses que presten serveis d’inversió i les institucions d’inversió col·lectiva. Sobre aquestes últimes, així com sobre els mercats secundaris de valors, la CNMV exerceix una supervisió prudencial, que garanteix la seguretat de les seves transaccions i la solvència del sistema.

La CNMV participa activament en institucions internacionals com la IOSCO (Organització Internacional de Comissions de Valors), l’ESMA (Autoritat Europea de Mercats i Valors) o l’FSB (Consell d’Estabilitat Financera). Així mateix, col·labora amb l’Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores.

Addicionalment, la CNMV assessora el Govern i el Ministeri d’Economia en matèries relacionades amb el mercat de valors.

Com actua la CNMV en els mercats primaris

El mercat primari de valors el constitueixen:
 • les emissions noves de valors de renda fixa o variable,
 • les ofertes públiques de venda de valors ja en circulació,
sempre que, tant les unes com les altres, vagin dirigides a la captació pública de l’estalvi. Per garantir la transparència d’aquest mercat primari, la Comissió està encarregada de posar a disposició del públic la informació necessària i suficient, tant sobre l’emissor dels valors, com sobre el valor que es col·locarà entre els inversors.
Amb aquesta finalitat, la normativa del mercat de valors exigeix el Registre a la Comissió Nacional del Mercat de Valors dels documents següents:
 • Documentació acreditativa dels acords d’emissió o oferta pública de venda
 • Comptes anuals auditats de l’entitat que emet el valor
 • Fullet informatiu, que ha de contenir tota la informació precisa perquè l’inversor pugui fer una avaluació de la situació de l’emissor i dels drets inherents als valors que s’ofereixen o s’admetran a negociació.
Hi ha algunes excepcions a aquests requisits, en funció de la naturalesa de l’emissor o dels valors, de la quantia de l’oferta o de la naturalesa o del nombre dels inversors als quals van destinats.

Com actua la CNMV en els mercats secundaris

La CNMV realitza diverses actuacions sobre els mercats secundaris oficials de valors espanyols i els sistemes multilaterals de negociació.

Els mercats secundaris oficials de valors espanyols (mercats regulats segons MiFID) són:

 • Les borses de valors de Madrid, Barcelona, Bilbao i València, que participen en el capital de la Societat de Borses, gestora del mercat continu (SIB).
 • El mercat de deute públic en anotacions.
 • El mercat oficial de futurs i opcions MEFF Exchange.
 • El mercat oficial de deute AIAF.

L’objectiu de l’actuació de la CNMV sobre aquests mercats és vetllar per la formació correcta de preus, la integritat dels mercats i que la negociació es produeixi de forma contínua i ordenada.

Pel que fa a la formació correcta de preus, la CNMV realitza les actuacions següents:

 • Verificació prèvia dels requisits d’admissió de valors a negociació.
 • Després de l’admissió a negociació, supervisió de la publicació d’una sèrie d’informacions relatives als valors o els seus emissors: informació privilegiada (aquella informació que pugui afectar la cotització dels seus valors); informació financera periòdica i dels emissors; variacions en les participacions significatives en el seu capital; posicions curtes netes sobre accions, i bons sobirans.
 • Supervisió de la publicació pels mercats i pels mecanismes de publicació autoritzats d’informació relativa a ordres i cotitzacions (pretransparència) i execucions (posttransparència).
 • Autorització d’ofertes públiques d’adquisició de valors.

Pel que fa a la integritat dels mercats:

 • Supervisió de la qualitat dels informes de transaccions comunicats a la CNMV.
 • Recerca de comunicacions d’ordres i operacions sospitoses i denúncies rebudes, així com les alarmes generades pel sistema automàtic de monitoratge de mercats de la CNMV.
 • Supervisió de les notificacions de transaccions de directius i de la prohibició d’operar en períodes prohibits.
 • Sanció de conductes de manipulació de preus o ús d’informació privilegiada o el seu intent.
 • Suspensió de la negociació d’un valor determinat en situacions d’informació insuficient en els mercats.
 • Establiment i supervisió dels límits a les posicions en derivats sobre matèries primeres admesos a negociació en plataformes de negociació.
Pel que fa als requisits organitzatius i de funcionament imposats als mercats:
 • Supervisió de requisits de govern corporatiu, conflictes d’interès, admissió d’instruments, accés i comissions.
 • Supervisió dels mecanismes dels mercats que asseguren una negociació ordenada, inclosos els requisits sobre negociació algorísmica.
 • Supervisió dels acords i esquemes de creació de mercat.
Els sistemes multilaterals de negociació (SMN) espanyols són:
 • Mercat Alternatiu Borsari
 • Latibex
 • Mercat Alternatiu de Renda Fixa
 • Senaf
Els requisits imposats per la legislació a emissors de valors negociats en SMN són menors que els imposats als emissors de valors admesos en mercats regulats. Així mateix, les funcions atribuïdes a la CNMV pel que fa a SMN també són més limitades. Entre aquestes funcions es troben les relatives a l’abús de mercat (manipulació de preus i ús d’informació privilegiada), a la transparència d’ordres, a les cotitzacions i preus i als requisits organitzatius i funcionament dels SMN.

Com actua la CNMV sobre la liquidació, compensació i registre de valors

La CNMV supervisa també les activitats de postcontractació (novació i compensació, liquidació, registre) realitzades per les infraestructures del mercat i els seus membres perquè l’efectiu i els instruments s’anotin en els comptes respectius del comprador i el venedor.

La CNMV supervisa, per tant, els requisits organitzatius i el funcionament de les cambres de contrapartida central i dipositaris centrals de valors domiciliats a Espanya, a fi de garantir la integritat del registre i l’eficiència i seguretat de la compensació i liquidació.

La cambra de contrapartida central domiciliada a Espanya és BME Clearing, SA.

La CNMV supervisa, amb relació a la cambra de contrapartida central, entre d’altres, els seus requisits de capital, organitzatius, normes de conducta i de gestió de riscos.

Addicionalment a les seves actuacions sobre la cambra de contrapartida central, la CNMV té assignada la funció de supervisar el compliment per les contraparts de l’obligació de compensar en cambra els contractes sobre els instruments derivats que han estat declarats subjectes a aquesta obligació. Aquesta tasca inclou la gestió de les sol·licituds d’exempcions a aquest requeriment de compensació.

El dipositari central de valors domiciliat a Espanya és la Societat de Gestió dels Sistemes de Registre, Compensació i Liquidació de Valors, SAU (Iberclear o Sociedad de Sistemas).

La CNMV supervisa, amb relació al dipositari central de valors, entre d’altres, els seus requisits organitzatius, normes de conducta, integritat de les emissions, protecció dels valors, fermesa en la liquidació, requisits prudencials i enllaços amb altres dipositaris centrals.

Altres actuacions de la CNMV posteriors a la contractació en relació amb derivats

Pel que fa a instruments derivats no compensats en cambra de contrapartida central, la CNMV supervisa, entre d’altres obligacions de les contraparts, la notificació dels contractes a una entitat autoritzada que registra aquestes operacions i l’intercanvi de col·lateral entre elles. 

Registres Oficials de la CNMV

Els registres oficials de la CNMV contenen molta informació econòmica i financera, individualitzada, de les entitats emissores de valors, les societats cotitzades a les borses de valors, les societats i agències de valors, les institucions d’inversió col·lectiva i les entitats de capital de risc.

La incorporació de qualsevol document als registres oficials de la CNMV només implica el reconeixement, per part de la CNMV, que conté tota la informació requerida per les normes que en fixin el contingut i en cap cas determinarà la responsabilitat de la Comissió Nacional del Mercat de Valors per la manca de veracitat de la informació que contingui.

Els registres oficials de la CNMV tenen caràcter de públics, per la qual cosa, la consulta dels seus continguts és de lliure accés. LA INFORMACIÓ CONTINGUDA EN ELS REGISTRES OFICIALS DE LA CNMV ES REFEREIX A:

Per aconseguir informació continguda en els registres oficials no accessible en aquesta web, sol·liciti-la al registre general de la CNMV.

A més de les consultes als registres oficials a través d’aquesta web, es pot disposar de la informació mitjançant les publicacions dels registres oficials.

El preu de les còpies de la documentació continguda en els registres oficials de la CNMV és de 0,09 euros/full (més despeses d’enviament si és el cas).

Actuació de la CNMV a ESI i IIC

Com actua la CNMV en l’autorització i registre d’entitats que presten serveis i en els productes d’inversió

 • Instrucció, informació i tramitació dels expedients d’autorització d’empreses de serveis d’inversió, d’inscripció i baixa en els registres de la CNMV, els relacionats amb la revocació de les autoritzacions, així com els relatius a les modificacions posteriors d’aquestes entitats.
 • Instrucció, informació i tramitació dels expedients d’autorització de plataformes de finançament participatiu, d’inscripció i baixa en els registres de la CNMV, els relacionats amb la renovació de les autoritzacions, així com els relatius a les modificacions posteriors d’aquestes entitats.
 • Instrucció, informació i tramitació dels expedients d’autorització de societats gestores d’institucions d’inversió col·lectiva, societats gestores d’entitats d’inversió col·lectiva de tipus tancat i de les societats gestores de fons de titulització, d’inscripció i baixa en els registres de la CNMV, els relacionats amb la revocació de les autoritzacions, així com els relatius a les modificacions posteriors d’aquestes entitats.
 • Instrucció, informació i tramitació dels expedients d’autorització d’institucions d’inversió col·lectiva (fons i SICAV), entitats de capital de risc i altres entitats d’inversió col·lectiva de caràcter tancat, d’inscripció i baixa en els registres de la CNMV els relacionats amb la revocació de les autoritzacions, així com els relatius a les modificacions posteriors d’aquestes entitats. 

Com actua la CNMV en la supervisió d’entitats que presten serveis i en els productes d’inversió:

 • Supervisió de normes de conducta i requisits organitzatius d’empreses que presten serveis d’inversió (empreses de serveis d’inversió i entitats de crèdit).
  • Supervisió del compliment de les normes de conducta per part de les entitats obligades, entre les quals resulten destacables la classificació de clients, les obligacions d’informació a clients, l’avaluació de l’adequació del producte o servei per al client, i les obligacions relatives a la gestió i execució d’ordres.
  • Supervisió dels requisits organitzatius, entre d’altres: tenir una estructura adequada i proporcionada, exercir adequadament les funcions de compliment normatiu, control de riscos i auditoria interna, disposar d’uns procediments adequats de tractament dels conflictes d’interès, mantenir registres dels serveis prestats, adoptar mesures de protecció d’instruments i efectiu de clients, disposar de procediments de continuïtat del servei i d’externalització de serveis o funcions.
  • En el cas d’entitats de crèdit que prestin serveis d’inversió, d’acord amb el repartiment de competències que preveu la llei entre la CNMV i el Banc d’Espanya, les obligacions referides a control de riscos, auditoria interna, protecció d’efectiu de clients, continuïtat i externalització de funcions són competència del Banc d’Espanya.
 • Supervisió prudencial d’empreses de serveis d’inversió.
  • Supervisió del compliment de les exigències prudencials i, bàsicament, les exigències reguladores de capital, l’obligació d’avaluar les necessitats internes de capital, i de divulgació per part de les entitats.
 • Supervisió de l’activitat de les plataformes de finançament participatiu.
  • Supervisió del compliment de les normes de conducta i requisits organitzatius per part de les plataformes de finançament participatiu.
 • Supervisió de les societats gestores d’institucions d’inversió col·lectiva, societats gestores d’entitats d’inversió col·lectiva de tipus tancat i societats gestores de fons de titulització.
  • Control, a través de les obligacions d’informació periòdica, de la situació financera i solvència.
  • Control dels requisits organitzatius, mitjans i funcions.
  • Control del compliment de les exigències legals d’informació pública.Control dels requisits organitzatius, mitjans i funcions.
 • Superviió de les institucions d’inversió col·lectiva. 
  • Control, a través de les obligacions d’informació periòdica o sol·licitada, dels riscos, limitacions d’inversió, liquiditat i valoració.
  • Control del compliment de les exigències legals d’informació pública.
 • Supervisió de vehicles d’inversió de tipus tancat, inclosos els vehicles de capital de risc.
  • Control, a través de les obligacions d’informació periòdica o sol·licitada, en el cas dels vehicles de capital de risc, de la situació financera i compliment de coeficients d’inversió.
  • Control del compliment de les exigències legals d’informació pública.
 • Supervisió dels dipositaris d’IIC i EICC.  
  • Control del compliment de les obligacions de custòdia, registre d’actius i supervisió i vigilància de l’activitat de les gestores.

Tècniques de supervisió

La CNMV realitza tant activitats de supervisió a distància, a partir de la informació rebuda de les entitats, com inspeccions in situ.