Sobre tots els valors financers oferts al públic en el primer mercat, els valors cotitzats en els mercats secundaris regulats i sobre les societats emissores d’aquests valors hi ha la informació següent:

Emissions

Per a tota emissió de valors que s’ofereix al públic, s’incorpora als registres oficials de la CNMV, la informació següent:

 • Comunicació prèvia i inscripció de l’operació.
 • Documents acreditatius.
 • Comptes anuals auditats.
 • Fullet informatiuque conté informació relativa a l’emissió i informació sobre les activitats economicofinanceres de la societat emissora, organitzada en els capítols següents:
  • CAPÍTOL I: Persones que assumeixen la responsabilitat del seu contingut i organismes supervisors del fullet
  • CAPÍTOL II: L’Oferta Pública i els valors negociables que en són objecte
  • CAPÍTOL III: L’emissor i el seu capital
  • CAPÍTOL IV: Activitats principals de l’emissor
  • CAPÍTOL V: El patrimoni, la situació financera i els resultats de l’emissor
  • CAPÍTOL VI: L’administració, la direcció i el control de l’emissor
  • CAPÍTOL VII: Evolució recent i perspectives de l’emissor

Admissions

Per a tota admissió a negociació de valors, s’incorpora als registres oficials de la CNMV la informació següent:

 • Comunicació prèvia i inscripció de l’operació. 
 • Documents acreditatius.
 • Fullet informatiu: conté informació sobre els valors objecte d’admissió i informació sobre la societat.

Ofertes Públiques d’Adquisició de valors (OPA)

Per a les OPA sobre valors admesos a negociació a la Borsa de Valors, sotmeses a la supervisió de la CNMV, es registra:

 • Documents acreditatius.
 • Fullet explicatiu: conté informació sobre les condicions i característiques de l’oferta i sobre l’entitat oferent.
 •  

Fets rellevants

Es recullen els esdeveniments al voltant dels valors cotitzats i les societats que els emeten, que poden influir en la seva cotització.

Participacions significatives

Es recullen les comunicacions de posicions de control en el capital de les societats cotitzades.

Informació econòmica i financera

Conté, per a cadascuna de les societats cotitzades:

 • Informes econòmics i financers semestrals, inclou balanç i compte de resultats individual i consolidat, sense auditar.
 • Informes econòmics i financers trimestrals, conté avanç d’algunes dades sobre la marxa de la societat en el trimestre.
 •  

Comptes anuals auditats

Conté comptes anuals, informe de gestió i informes d’auditories de totes les societats cotitzades, referides tant a la societat individual com al grup amb el qual, si escau, consolidi.

Codis ISIN

Conté els codis numèrics d’identificació de valors assignats per l’Agència Nacional de Codificació de Valors

Escriptures de representació de valors per mitjà d’anotacions en compte

Conté les escriptures públiques mitjançant les quals es creen els valors representats mitjançant anotació en compte.